Eesti
English Français
Noortevahetuse leping »

Eesti ja Kanada vaheline noortevahetuse leping

24.01.2017

1. augustil 2010 jõustus Eesti ja Kanada vaheline noortevahetuse leping (ametlik nimetus Eesti Vabariigi Valitsuse ja Kanada Valitsuse Noortevahetuse Kokkulepe, edaspidi nimetatud Leping), mille alusel saavad Eesti kodanikud siseneda Kanadasse ja seal viibida, et täiendada end pärast keskhariduse omandamist, saada töö- või praktikakogemust ning õppida paremini tundma teise riigi keeli, kultuuri ja ühiskonda.

Lepingu alusel saavad Kanadasse siseneda järgmised Eesti kodanikud:

 1. noored, kaasa arvatud keskhariduse omandanud isikud, kes ette kokkulepitud töölepingu alusel töötades soovivad saada täienduskoolitust oma karjääri edendamiseks;

 2. registreeritud õpilased ja immatrikuleeritud üliõpilased, kes õpivad keskharidusejärgses õppeasutuses ning kes soovivad sooritada oma õppekavas ettenähtud ette kokkulepitud õppe- või praktikaperioodi Kanadas, sealhulgas juhtudel, kui see põhineb õppeasutustevahelisel kokkuleppel;

 3. noored, kaasa arvatud registreeritud õpilased ja immatrikuleeritud üliõpilased, kes soovivad Kanadas reisida ning lisaraha teenimiseks lühiajaliselt töötada.

Lepingu alusel Kanadasse siseneja peab:

 1. vastama Kanada immigratsiooniõigusaktide nõuetele, kaasa arvatud sobivus, juhul kui need ei kajastu punktides b kuni h;

 2. olema diplomaatilise või konsulaaresinduse poolt taotluse kättesaamise päeval 18–35aastane, viimane kaasa arvatud;

 3. olema Eesti kodanik, omama kehtivat Eesti passi ja piletit sihtkohta või piisavalt raha, et katta sõidukulud sihtkohta;

 4. reisima ilma ülalpeetavateta;

 5. tõendama piisava raha (2500.00 Kanada dollari ekvivalendis) olemasolu, et katta esialgsed kulud Kanadas;

 6. maksma nõutavad tasud;

 7. enne Kanadasse sisenemist omama tervisekindlustust, millest muu hulgas kaetakse ka haiglakulud ja Eestisse tagasitoomise kulud kogu viibimisaja jooksul; ning

 8. vajaduse korral:

  i) tõendama Kanada tööandjaga ette kokkulepitud töölepingu olemasolu oma karjääri edendamiseks; või
  ii) esitama dokumendid, mis tõendavad keskharidusejärgses õppeasutuses õppimist kodumaal ja õppe- või praktikakoha olemasolu Kanadas; või
  iii) kinnitama soovi Kanadas reisida ning lisaraha teenimiseks lühiajaliselt töötada.

Eespool nimetatud tingimustele vastavad Eesti kodanikud võivad kokkuleppe alusel antavaid soodustusi kasutada kaks korda eeldusel, et nad taotlevad neid Lepingu artiklis 2 nimetatud kahest erinevast rühmast. Kanadas ei tohi katkematult viibida kaks korda järjest. Ühe viibimisaja kestus ei tohi ületada ühte aastat.

Lepingu terviktekst (nii eesti kui inglise keeles) on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13329930

Lepingu alusel Kanadasse sisenemiseks vajalike lubade ja nende taotlemise protsessi ning vastavate tasude osas info saamiseks palume pöörduda Kanada Suursaatkonna Tallinna esinduse poole. Esinduse kontaktinfo on leitav siit: http://www.canada.ee/eng.htm või http://www.canadainternational.gc.ca/baltic_states-pays_baltes/offices-bureaux/estonia-estonie.aspx?lang=est

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ottawas 260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, tel. (1 613) 789 42 22, e-mail: embassy.ottawa@mfa.ee